Прием в ОУ "Свети Климент Охридски"

Прием в ОУ "Свети Климент Охридски"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2022/2023 година ще стартира на 30 май 2022г. и ще протече по утвърдения график на дейностите, който може да откриете тук като прикачен файл.

Адрес на  платформата за електронен прием в първи клас , община Варна  е https://school.uslugi.io

НИЕ ВИ  ПРЕДЛАГАМЕ:

                      1. Преподаватели с опит

                      2. Целодневна организация на учебния ден

                      3. Електронен дневник  Shkolo  с известия в реално време

                      4. Компютърен кабинет

                      5. Спортна секция по футбол, занимания по интереси и работа по проекти

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА ЗА ПЪРВИ КЛАС:

 1. Електронният прием в ОУ " Свети Климент Охридски", село Константиново ще стартира на 31.05.2022г.

2. Обявяване на свободни места за Второ класиране - 23.06.2022г.

3. Обявяване на свободни места за Трето класиране - 06.07.2022г.

4. Обявяване на свободни места след Трето класиране- 15.07.2022г.

5. Попълване на свободни места - до 15.09.2022г.

Училищен план – прием  за учебната 2022/2023 година 

на Основно училище "Свети Климент Охридски"

І. За първи клас

1. Брой паралелки – 1 (една) слята  - І – ІІІ клас ;

2. Брой места в паралелката –  максимален брой ученици общо за двата класа в паралелката 16 (шестнадесет).   

ІІ. За пети клас

1. Брой паралелки – 1 (една) слята паралелка V - VI клас ;

2. Брой места в паралелката –  максимален брой ученици в паралелкат 18 (осемнадесет).

ІІІ. Промяна в броя на паралелките в останалите класове и свободни места в тях

Без  променя в броя на паралелките в останалите класове и брой на свободните места  в тях както следва  :

І - ІІІ клас – общо  за двата класа 6 свободни места / към момента ІІІ клас - 1 , а прогнозните за І клас - 9 ученика/

ІІ – VІ клас- общо  за двата класа 7 свободни места / към момента ІІ клас- 7, ІV клас – 2 ученика   /

V - VІ клас -  общо  за двата класа 6 свободни места / към момента V клас - 5 , а VІ клас - 7 ученика/

VII клас - самостоятелна маломерна паралелка с  9 свободни места / към момента с  9 ученика /

ІV.  Класове  с целодневна организация на учебния ден

Ще бъде сформирана 1/една /сборна група за целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас. Броят  на ученици в групата да бъде максимум 25 , минимум – 10 ученика в зависимост от  заявеното желанието на родителите.