Мисия на училището

  • Осигуряване на качествено и достъпно образование в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на всички поднормативни актове, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик.
  • Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности.
  • Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
  • Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
  • Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
  • Изграждане на  личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност.
  • Чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
  • Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.