Учебни програми и политики

Учебни програми и политики

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО , ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПОЛИТИКА ЗА  ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ

ПОЛИТИКА ЗА  РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА  УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕАрхив