Учебни програми и политики

Учебни програми и политики

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗИЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО , ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПОЛИТИКА ЗА  ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ

ПОЛИТИКА ЗА  РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА  УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ