Стартира изпълнението на процедура "Изграждане на училищна STEM среда"

Стартира изпълнението на процедура "Изграждане на училищна STEM среда"

Стартира изпълнението на процедура "Изграждане на училищна STEM среда"

18.03.2023

С решение на изпълнителният директор на Изпълнителна агенция " Програма за образование" от 27.02.2024г. беше одобрено предоставянето на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретен краен получател Основно училище " Свети Климент Охридски", село Константиново за изпълнение на инвестиция с рег. № BG-RRP-1.015-0141 и наименование "Изграждане на училищна STEM среда" по процедурата чрез директно предоставяне на средства BG- RRP -1.015 "Училищна STEM среда" 

Процедурата е насочена към създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение. STEM училищната среда включва цялостни интериорни решения в училищата, съвременното оборудване и обзавеждане с подходящи, многофункционални мебели и обучителна техника.

Проектната идея на екипа на ОУ " Свети Климент Охридски", с. Константиново, е да изгради училищен STEM център в направление "Математика и информатика". Той ще бъде обособен в едно помещение за изграждане на STEM. Предвижда се да се изгради една високотехнологична оборудвана и свързана класна стая, като част от STEM средата, в избраното помещение.

 Училището ще въведе практическо STEM обучение в начален и прогимназиален етап.

Учебните предмети , които са избрани като основна насоченост за STEM среда са :Компютърно моделиране, Математика, Технологии и предприемачество и Компютърно моделиране и информационни технологии.

Чрез изграждане на STEM среда в училището, ще се повиши дигиталната грамотност и мотивация на учениците, както и ще се предизвика интереса към учебния процес , чрез цифровите и визуални технологии - подпомагайки развитието на практически умения и събуждане на интереса към съответните области. Чрез използване на оборудването в специалната образователна среда ще предизвикаме учениците  към проява на творчество и ще повишим техните когнитивни умения като въздействаме на способностите им за учене не само чрез четене и слушане, но и чрез визуализации на конкретни задачи и тяхното решение, както и чрез стимулиране на тяхното лично участие в  процеса на търсене на решения. 

Общия размер на одобрените средства е  60 555,90 ( шестдесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и деветдесет стотинки)

Проекта се финансира от Европейския съюз.

На 18.03.2024г. беше подписан договор за финансиране на инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост по процедура за предоставяне на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 " Училищна STEM среда", с което стартира изпълнението на дейностите по процедурата.

Срок за изпълнение на проекта : 32 месеца