Учим и творим

Заниманията по интереси включват:
1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата,спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование,
образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство;
2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище;
3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците.


Проектно-базирано обучение

В обучението работата по учебен проект или проектно-базираното обучение (ПБО) е цялостна стратегия за активизиране на познавателния потенциал на учениците.To разкрива широки възможности за личностно мотивиран и конструктивен процес на усвояване на знания.

Научи повече