Проектно-базирано обучение

Проектно-базирано обучение

В обучението работата по учебни проекти или проектно - базираното обучение (ПБО) е цялостна стратегия за активиране на познавателния потенциал на учениците.То разкрива широките възможности за личностното мотивиране и конструктивен процес на усвояване на знанията.Проектът може да се раглежда като тема за проучване (изследване), чието успешно разработване изисква както теоретични познания, така и практически действия.При разработването на определен проект обучаваните използват теоретичните си знания в различни практически дейности. Работата по проект позволява да се реализират такива акценти в обучението като самостоятелно проучване, анализиране и селектиране на информация, дискутирането по проблеми, работа в партньорски екип.1su-tg.com/files/inovativno/210640_-базирано обучение.pdf